Som deltagare på  Alpine Ski Pool´s läger skall Du ha läst igenom dessa villkor och anvisningar.  Det är förälderns eller vårdnadshavarens ansvar att tillsammans med  barnet eller den ungdomen som är deltagare hos Alpine Ski Pool läsa igenom villkoren och anvisningarna och försäkra sig om att villkoren och anvisningarna förstås.

1.1 Anmälan

Anmälan för deltagande sker på hemsidan (www.alpineskipool.com).

Observera att Din anmälan, för att vara gällande måste godkännas av såväl Dig själv som av Din målsman (i de fall du är under 18 år).

1.2 Turordning

Tillgängliga platser i Alpine Ski Pool samt i de evenemang som arrangeras av Alpine Ski Pool, fördelas i den turordning som Din anmälan kommit oss tillhanda.

1.3 Avgift & Betalning

Träningsavgiften är 750 kr/dag och åkare.

1.4 Rabatter

1.5 Frånvaro

Om Du genom sjukdom, i samband med uppsägning, eller av annan orsak inte kan medverka vid en eller flera evenemang, har Du inte rätt till kompensation för dessa bortfall. Vid allvarlig sjukdom eller skada styrkt med läkarintyg återbetalas inbetald medlemsavgift med motsvarande den del som återstår av tidigare inbetald avgift minus 650 kronor i administrativ kostnad. I de fall Du betalar medlemsavgiften månatligen är Du således förbunden att betala in 650 kronor i slutbetalning räknat från den dag skadar inträffar.

1.6 Uppsägning

Uppsägning skall för att vara gällande, ske skriftligen och vara Linds Ski Pool AB, Byvägen 4, 780 67 Sälen, tillhanda senast trettio (30) dagar innan årsförfallodagen. Med årsförfallodagen menas den dag som infaller när trehundrasextiofem (365) dagar förflutit från den dag Ditt medlemskap tecknats samt Alpine Ski Pool erhållit Din hela Din årliga medlemsavgift eller Din första månatliga betalning.

Om uppsägning inte sker enligt ovan, förnyas medlemskapet löpande i tolvmånadersperioder därefter.

1.7 Försäkring

Deltagande i Alpine Ski Pool´s aktiviteter är Du skyldig att inneha en försäkring som skyddar Dig vid eventuella olyckor och skador, såväl inom Sverige som Utomlands. Du kontaktar lämpligast Ditt försäkringsbolag i frågan. All deltagande på ASP´s arrangemang och träning sker på egen risk.

2.1   Anmälan

Anmälan sker på Alpine Ski Pools hemsida (www.alpineskipool.com).

Anmälan måste för att vara gällande, vara betald och registrerat på Alpine Ski Pools BG-konto. Anmälan prioriteras i den turordning dessa kommer oss tillhanda. Anmälningsavgiften är en dags träningsavgift, det vill säga, 650 k.  Denna anmälningsavgift återbetalas inte vid en eventuell avanmälan.

Alpine Ski Pool förbehåller sig rätten att med två (2) kalenderdagars varsel, ställa in vissa på planeringen förekommande läger och/eller förändra eller förlägga dessa till annan ort på grund av rådande eller ändrade förhållanden.

Alpine Ski Pool förbehåller sig också rätten att närhelst justera priset för deltagande i de olika läger som planeras, beroende av ändrade omständigheter.

2.2. Kostnad

Deltagande i Alpine Ski Pools läger är öppet för alla. (Priser ex moms, 6%). Undantag är Alpine Ski Pools teamläger som enbart är avsedda för teamåkare.
Alpine Ski Pool tar ut en omkostnadsavgift på varje läger som anordnas. Denna avgift avser kostnader för tränare och dess resor till och från platsen där lägren bedrivs, logi och liftkort. Avgiften varierar från läger till läger och om det är utomlands eller inte. Exakt summa informeras vid varje lägertillfälle.

2.3 Om du inte kan medverka

I den händelse att du inte kan medverka vid läger som du anmält dig till, måste du meddela oss detta skriftligen, senast tio (10) dagar innan berört lägers första dag. I annat fall förbehåller vi oss rätten att ta ut en administrativ avgift motsvarande 50 % av total lägerkostnad. Det sistnämnda gäller inte vid allvarlig sjukdom eller skada, styrkt med läkarintyg.

2.4 Utrustning

Alpine Ski Pool tillhandahåller all behövlig utrustning (undantagen åkares utrustning) på varje ort där träning bedrivs i Alpine Ski Pools regi.

2.5 Tekniska hjälpmedel

Som en del i Alpine Ski Pools lägerkoncept, filmar vi varje åkare individuellt och har enskild teknik och taktikgenomgångar efter genomförd träning, dock ej efter varje pass. Detta avgör tränarna på lägret. Efter avslutat läger får åkare som önskar, utan extra kostnad sina åk inlagda på medhavd USB-minne.

3.1   Vid träning

Vid varje träningsläger och/eller sammankomst skall du ha med dig träningskläder för både inom- och utomhusträning.

Har du synpunkter på ditt träningsprogram – hur det är utformat och/eller om du anser att detta behöver ändras, kontaktar du Alpine Ski Pool snarast.

Du skall alltid vara en god kamrat, uppföra dig väl och vara hjälpsam och trevlig mot dina träningskompisar. Du skall alltid ha en positiv inställning till träning och du skall alltid komma i tid.

3.2   Vid tävling

Du skall uppträda på ett föredömligt sätt såväl inför som under och efter tävlingen (oavsett resultat). Du skall förbereda dig väl inför dina åk och se till att du är väl uppvärmd och står på start i god tid. Du skall se till att din utrustning är i trim och fungerar väl.

Och kom ihåg – det är du som slutligen bestämmer vilka tävlingar du vill medverka vid. Vi finns vid din sida, stöttar och hjälper dig gärna att planera din säsong.

3.3   Vid läger

Du skall alltid vara en god kamrat, uppföra dig väl, vara hjälpsam och trevlig mot dina träningskompisar. Du skall alltid ha en positiv inställning till träning och du skall alltid komma i tid.

Du skall se till att du har rätt utrustning vid rätt tillfälle samt att din utrustning är i trim och förberedd för träning. Behöver du, så hjälper vi dig gärna, dock ligger det på åkarens ansvar att kontakta tränarna om hjälp behövs.

Du skall alltid ha med dig åkardokumentation (USB-minne på din åkning). Du skall alltid ha med dig träningskläder för både inomhus- och utomhusträning.

4.1 Information/Utbildning

Som förälder till en eller flera åkare i Alpine Ski Pool kommer vi att utbilda dig i konsten att göra i ordning ett par skidor inför träning och tävling samt hur du allmänt sköter dessa på bästa sätt.

Du kommer att få information om hur man lämpligen agerar vid eventuella skador. Du kommer också att få information om hur ditt barn bör äta och dricka när han/hon idrottar.

All information rörande Ditt barn som t.ex. träningsprogram, tävlingsprogram, testresultat, tider vid träning mm kommer du att kunna ta del av. Detta ingår som en del i medlemskapet och kostar ingenting extra.

4.2 Vid träning

Du får närvara vid träning som Ditt barn medverkar vid men Du äger inte rätt att i samband med aktivitet på något vis påverka, lämna synpunkter på eller medverka i hur träningen eller annan aktivitet bedrivs. Eventuella synpunkter tar du upp enskilt direkt med Jonas Lind (jonas@alpineskipool.com)

Motivera och stötta alltid Ditt barn i träningen och ge honom eller henne rätt förutsättningar för att lyckas. Var uppmuntrande, inte fördömande och trösta om så behövs.

Tala aldrig om vilka ekonomiska och tidsmässiga uppoffringar ni måste göra i familjen för att Ditt barn skall få möjlighet att träna.

4.3   Vid tävling

Se till att stötta och motivera Ditt barn oavsett resultat och ge honom eller henne rätt förutsättningar och skapa glädje, inte sorg. Var uppmuntrande, inte fördömande och trösta om så behövs.

Gör en tävlingsplanering med ditt barn, men kom ihåg att det är barnet som tävlar och inte Du! Vill du ha råd och hjälp så kontaktar du oss.

Tala aldrig om vilka ekonomiska och tidsmässiga uppoffringar ni måste göra i familjen för att Ditt barn skall kunna tävla.

4.4   Vid läger

Du får, förutsatt föranmälan, närvara vid de läger som Ditt barn medverkar vid men Du äger inte rätt att i samband med aktivitet på något vis påverka, lämna synpunkter på eller medverka i hur träningen eller annan aktivitet bedrivs. Eventuella synpunkter tar du upp enskilt direkt med Jonas Lind (jonas@alpineskipool.com) eller Matias Eriksson (matias@alpineskipool.com).

Om du önskar medverka vid läger skall föranmälan ske via e-post i samband med att ditt barns anmälan till berört läger skickas in.

Tala aldrig om vilka ekonomiska och tidsmässiga uppoffringar ni måste göra i familjen för att Ditt barn skall få möjlighet att medverka vid olika läger.

I de fall Alpine Ski Pools Regler och Anvisningar för Deltagande INTE följs av såväl åkare som föräldrar till åkare, äger Alpine Ski Pool rätt att med omedelbar verkan utesluta berörd åkare. Om så sker äger berörd åkare inte rätt till någon form av ersättning från Alpine Ski Pool. Inbetald medlemsavgift för berört år anses då förverkad. I det fall berörd åkare betalar månatligen, upphör autogiro arrangemanget per omgående och Alpine Ski Pool skickar i stället en slutfaktura till åkaren, som motsvarar den del av avgiften som åkaren INTE skulle återfått om medlemsavgiften (årsavgiften) betalats in vid ett tillfälle. Inbetalda medel för läger återbetalas dock med 75 % av inbetalt belopp.

Alpine Ski Pool är ett privat utbildnings och instruktionsföretag inom alpin utförsåkning skapat av Jonas Lind. Jonas är född och uppvuxen i Sälen, före detta tävlingsåkare på elitnivå med ett antal SM-medaljer som junior i bagaget. En skada i ryggen satte emellertid stopp för en fortsatt karriär som tävlingsåkare, varpå Jonas sadlade om och blev tränare. Första anhalt var skidgymnasiet i Malung följt av skidhögskolan i Dalarna som sedermera resulterade i studier på idrottshögskolan i Dalarna.

Jonas har verkat som tränare åt svenska juniorlandslaget, herrar under två år följt av två år med världscup laget, herrar. Jonas har varit sportchef i Huddinge SK AF, idrottskonsulent på Sörmlandsidrotten samt verkat som tränare åt olika alpina klubbar i Sverige.

6.1 Övrigt

Alpine Ski Pool förbehåller sig upphovsrätten till allt material och uppkomsten av detta samt rätten att närhelst korrigera i eller göra tillägg till denna och/eller övrigt material och information som finns tillgänglig på Alpine Ski Pools hemsida och/eller som utges av Alpine Ski Pool.

Alpine Ski Pools material eller informationen får av utomstående inte ändras, kopieras, tryckas och/eller distribueras utan att Alpine Ski Pools skriftliga godkännande dessförinnan först inhämtats.

Jonas Lind Alpine Ski Pool

Matias Eriksson Alpine Ski Pool